| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Avaliación

Page history last edited by Bibliomanía 13 years, 6 months ago

 

Criterios e procedementos de avaliación.

 

 Avaliación inicial

A observación xunto cos informes de avaliación final nas memorias dos cursos anteriores e os cuestionarios serán a ferramenta de traballo para a reflexión e completar a avaliación de diagnóstico para programación anual da BE.

 

 

Avaliación continua

O seguimento e consecución dos obxectivos a acadar no plan anual da BE avaliarase de forma continuada ao longo do curso pola Comisión de Coordinación Pedagógica e pola Comisión da Biblioteca, órgano que depende do Consello  Escolar.  Todas as persoas implicadas no desenrolo do plan anual avaliaran a labor desenrolada, a través dun informe que se incorpororá á memoria final.

 

 

Avaliación final

As enquisas e a estatíca serán os procedementos para a análise da consecución dos obxectivos e a súa revisión, se é o caso. A avaliación global das persoas implicadas no desenrolo do plan anual, da Comisión da BE, da CCP  e do Equipo Directivo levarase a cabo durante o mes de xuño de cada ano, sendo o 30 de xuño a data límite para a elaboración da memoria final.

 

 

Na avaliación global as persoas encargadas do seguimento e responsables do desenrolo do plan anual da BE deberán valorar a

consecución de obxectivos nos seguintes termos: Cliquea enriba do suliñado para ampliar a información.

 

 

Documentos:

 

 

Avaliación da HORA DE LER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gifs ANimados Flechas (105)PRINCIPAL 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.